Zpráva o činnost

Z p r á v a

pro členskou schůzi dne 26. 10. 2012 v klubovně MO STP v Orlové – Městě

 

Vážené dámy, vážení pánové,

            byl jsem pověřen výborem naší MO STP, abych vám přednesl zprávu o činnosti naší místní organizace za 9. měsíců letošního roku. Zpráva je rozdělena do kapitola a to dle činnosti a zaměření práce, zábavy a sportovní činnosti a také zapojení našich členů do celostátních akcí.

            Před hodnocením činnosti naší MO, jsem povinen vás seznámit s programem dnešní schůze:

 

 1. Zahájení, přivítá                                                                     
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba mandátové komise
 5. Uctění památky zesnulých
 6. Přijetí nových členů
 7. Zpráva o činnosti MO STP za  9 měsíců roku 2012
 8. Zpráva o hospodaření, stav financí a kontr. čer. rozpočtu za 9 měsíců 2012
 9. Zpráva revizní komise
 10. Zpráva o členské základně k 30. 9. 2012
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Návrh na vyloučení předsedkyně revizní komise
 13. Schválení plánu práce na rok 2013
 14. Schválení rozpočtu na rok 2013
 15. Schválení Sociálního programu na roky 2013 až 2014
 16. Vystoupení hostů
 17. Rozprava ke zprávám - diskuze
 18. Zpráva návrhové komise
 19. Schválení usnesení členské schůze                                   

                     a)   Zprávu o činnosti MO STP

b)   Zprávu o hospodaření MO STP

c)   Zprávu revizní komise

d)   Zprávu mandátové komise

e)   Plán práce MO STP na rok 2013

f)   Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2013

h)   Zprávu návrhové komise

 1. Závěrečné vystoupení předsedy MO
 2. Vystoupení hostů                    

K bodu 2)

Volba zapisovatele: výbor navrhuje: p. Gewinerová

 

K bodu 3)

Volba návrhové komise: výbor navrhuje p. Sztárová  +                                

                   

K bodu 4)

Volba mandátové komise: výbor navrhuje paní Frankovou Jiřinu

 

K bodu 5)

Kontrolu zápisu provedou:   p.  Miča      

 

bodu 6)

Uctění památky zesnulých:

 p. Drahomíra Zacharová, Božena Šeligová, Jaroslava Ambrožová, Eduard Mičulek, František Krajina, Irena Němečková a Jan Wardas

 

K bodu 7)

Přijetí nových členů:

Ladislav Molnár, Eva Molnárová, Jan Tengler, Leontina Skoblejová, Drahoplava Durčáková, Arnoštaka Šerá a František Šerý.

 

K bodu 8)

Letošní zpráva o činnosti bude zaměřena na brigádnické hodiny, které byly dosud vykonány, opravy budovy, údržbě pozemku, ale také kulturní akce, zájezdy, ozdravný pobyt a akce, které ještě letos budeme chtít uskutečnit. Zpráva o činnosti začne brigádnickými hodinami na údržbě naší klubovny.

 

            V letošním roce byly opravy a údržba klubovny a okolí uskutečňovány pod vedením pana Miči a byly zaměřeny především na:

 • V zimních měsících sekání dříví a topení pro temperování budovy co dva dny
 • Úklid sněhu
 • 5x sečení svahu a louky kolem budovy a likvidace posečené trávy
 • Pročištění celé vodovodní přípojky
 • Dovoz palivového dřeva a jeho uložení do přístřešku
 • Nástřik podhledů proti plísní a hnilobě
 • Oprava el. rozvodu a vodovodní přípojky a vodovodního rozvodu
 • Úklid nepotřebného materiálu z půdy a odvoz materiálu do sběrného dvora
 • Vyčistění komínů a vybrání sazí před povinnou revizí komínů
 • Příprava a zabezpečení společenských a sportovních akcí MO

 

Na opravách a údržbě budovy a okolí budovy bylo za devět měsíců odpracováno 1.137 hodin. Celkem se na těchto akcích podílelo 22 našich členů.

 

J m é n o                              odpracovéno                       j m é n o             odpracováno

 

Miča                                 185                             Bihari                          197

Madejová                         164                             Madej                         156

Mičová                             133                             Tučková                      78

Kanalošová                      21                              Rosecký                      21

Bartůšek                           16                              Sztárková                   14

Gewiner                             8                               Goldbdrger                   7

Galgaňák                            7                               Brůžeová                      6

Spáčil                                 4                               Bartošovičová              4

Noveková                           4                               Krmášek                       4

Kovářová                           4                               Bernátová                     2

Gorecki                              1                               Plinta                            1                   

            Po velkých deštích v roce 2010 došlo k ujetí svahu. Byly zpracovány dva posudky na provedení oprav, tj. asanaci svahu tak, aby další ujetí zeminy neohrozily budovu. První posudek byl na asanaci ve výši 5 miliónu Kč bez vícepráci a druhý na 6,5 miliónů nebo provést likvidaci budovy. Rozhodli jsme se provést asanaci svépomoci a částka na celkovou asanaci činila zhruba 24 500,- Kč, to je méně než půl procenta z částky 5-ti miliónů. V minulém roce jsme ještě ušetřili zhruba 80 000,- Kč za opravu střechy, kdy nám střechu nechal opravit majitel firmy Karimpex jako sponzorský dar. Vracím se k tomu proto, že v letošním roce, kdy jsme pro krutou zimu museli budovu pravidelně temperovat. Později, když přestaly mrazy, zjistil pan Miča, že nějaký závistivec naházel až 3 metrové dřeva do jednotlivých komínů a pak tam ještě nasypal hlínu. Odstranění z komínů především dlouhého dřeva bylo velmi pracné. Nahlášeno na policii, šetření zastaveno.

Velký výdaj z prostředků MO byla výměna instalovaného alarmu ve výši 12 000,- Kč

            Všem, kteří se na výše uvedených brigádách a  akcích zúčastnili, děkujeme.

           

Zvláštní poděkování patří všem našim členkám které pracují v kuchyni a v bufetu, které vždy obětavě pracují, kdy se ostatní účastnící akcí dobře baví.

 

K uvedeným brigádnickým hodinám chci ještě poznamenat, že jsou funkcionáři, kteří pracují hodně hodin doma a tyto hodiny nejsou zde uvedeny. Například výbor MO a ÚD. A hodiny se jim nepíšou, protože tato práce vyplývá z náplně funkce.

 

 

Další oblasti naší činnosti jsou akce, zaměřené pro společenské a sportovní akce, zájezdy, jednodenní ozdravné pobyty v přírodě a také týdenní ozdravný pobyt.

 

Dříve než vyjmenují již uskutečněné akce v letošním roce a akce, které připravujeme, budu vám citovat část Stanov STP v ČR, proto, že vznikají dohady některých, jen proto, že neznají Stanovy.

Cituji doslovně článek II. – Cíl, úloha a metody práce svazu, bod 2):

„Při své činnosti může Svaz a každá jeho organizační jednotka spolupracovat a postupovat ve vzájemné součinnosti s dalšími organizacemi a iniciativami, pokud cíle a zájmy těchto subjektů jsou v souladu se zájmy a cíly Svazu. Svaz i jeho organizační jednotky mohou za tímto účelem uzavírat rovněž smlouvy o součinnosti ve smyslu ustanovení zákona § 16, zákona číslo 83/1990 Sb, o sdružování občanů, v platném znění“. Konec citátu.

Na základě Stanov také naše organizace spolupracuje s jinými organizacemi. Zveme členy z jiných MO na naše akce a také jsme zváni na akce jiných MO. Proto jsme organizovali okresní přebory a také jsme se okresních přeborů zúčastňovali, soutěžili jsme na celostátních soutěžích v Kopřivnici, a také dle schváleného plánu práce na rok 2012 jsme organizovali okresní přebor zrakově postižených. Všechny akce byly schváleny členskou schůzi a všichni jste měli od ÚD obdržet plán práce MO STP na rok 2012.

 

Společenské akce:

            Při hudbě a posezení s tancem letos již proběhly čtyři akce a to v únoru Společenský večer (51 a hosté), v březnu MDŽ spojená s  Josefovskou zábavou (52 a hosté), v květnu Den matek (62 a hosté). V září Jiřinková zábava(47). V prosinci se uskuteční Mikulášská zábava. Jste zvání  V minulém roce se této akce zúčastnilo více než 80 našich členů a hostů.

 

Členské schůze:

 

            ČS byla v březnu za účasti 50 členů, tj. účast 35,46 %. Na členské schůzi bylo provedeno zhodnocení práce za rok 2011.

            Dnešní schůze je tzv. schvalovací. Dnes bude členská schůze po projednání předložených návrhů schvalovat dokumenty, kterými se musí výbor a MO STP Orlová řídit v roce 2013. Jedná se o plán práce, sociální program a rozpočet.

 

Sportovní akce:

 

            Tradičně zahajujeme sportovní akce 1. května, a to Pochodem za zdravím spojeným v soutěži  jednotlivců  a družstev v. elektronických šipkách (60).

Deset členů naší MO  zastupovalo a bojovalo o dobré umístění na Sportovních hrách pro tělesně postižené v Kopřivnici.

V červnu proběhla okresní soutěž ruských kuželkách (56).

V červenci  naše MO uspořádala okresní soutěž v ruských kuželkách pro zrakově postižené s doprovodem (60). Této okresní soutěže pro SONZ se zúčastňují zástupci z Havířova, Karviné, Č. Těšína, Třince a členové naší organizace.

Běhu za „Zdravé město“ , které organizovalo město Orlová se zúčastnilo 15 našich členů. Další sportovní akce proběhla v Karviné. MO STP Karviná uskutečnila 3. ročník soutěže v elektronických šipkách a to jako okresní soutěž o putovní pohár. Této akce se zúčastnilo 11 naších členů a nezískali jsme zpět putovní pohár prohrou o jeden bod.

 

Zájezdy:

 

            V červnu byla uskutečněna exkurze do Olomouce (30) na prodejní výstavu kompenzačních pomůcek. Vystavené pomůcky slouží k ulehčení úkonů postižených v každodenní činnosti. Součásti exkurze byla návštěva ZOO v Olomouci

V červenci byl zájezd do Mostů u Jablunkova organizován jako jednodenní ozdravný s možností sběru borůvek (27) a v září zájezd do solné jeskyně v Havířově - Horní Suché spojenou s návštěvou Rybářské bašty v Chotěbuzi.(32). Všechny zájezdy se snaží výbor organizovat jako ozdravné nebo poučné, ale účastníci nenaplní vždy kapacitu autobusu..

 

Týdenní ozdravný pobyt:

 

            Letošního ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 32 naších členů + 8 členů z MO STP Karviná v hotelu Jelenovská ve Valašských Klobucích Pro letošní ozdravný pobyt nám sponzorsky přispěl Důl Karviná, Orfa Orlová, MěÚ Orlová a v rozpočtu MO máme schválen ČS příspěvek na autobus do výše 10 000,- Kč. Hodnocení ozdravného pobytu je velmi příznivé, a to jak přístup vedoucího, personálu, ubytování a stravy. Vedoucí ozdravného pobytu byla jmenována paní Jarmila Sztárková a hodnocení její práce jako vedoucí je velmi kladné.

 

Kulturní, společenské a sportovní akce, akce „Žlutý květ“ – celkové hodnocení:

 

            Dosud bylo za devět měsíců letos uskutečněno celkem 13 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 536 účastníků, z toho byly 4 akce společenské spojené s tancem, 5 akcí bylo zaměřeno na sport, zájezdy byly tři, ozdravný pobyt jeden, členská schůze jedna a dále to byla akce „Žlutý květ“ a prodalo se nejen členům 120 kusů žlutých květů, vybráno bylo 3 016,- Kč. Všem, kteří se akce Žlutý květ  zúčastnili děkujeme.

            Pokud chce naše MO takovéto akce uskutečnit, musíme žádat různé organizace o sponzorský dar, nebo o dotaci na jednotlivé akce. Finančně naší MO dále podpořili jak jednotlivci, tak firmy LE BANNER, Orfa, Restaurace Máj, MěÚ Petřvald, ObÚ Dětmarovice a ObÚ  Dolní Lutyně,MěÚ Orlová dosud na 6 akcí 19615, dále paní Kempná, paní Jiřina Diemešová a pan Franek v celkové částce dosud  42 315,- Kč. Všem dárcům děkujeme, ve většině případů písemnou formou současně s potvrzením darovací smlouvy.

 

Plánované akce do konce roku 2012:

 

            V listopadu se uskuteční Spolkové dny města Orlové, na které se představí také naše MO s ukázkou prací našich členů a členek. Pokud může někdo z vás na výstavu přispět a ukázat svou dovednost, přihlaste se s náměty u paní Sztárkové. Své výrobky zde můžete nejen vystavit, ale také prodat. Výstava je hodnocena porotou a vítězné kolektivy jsou odměněné. Na vyhodnocení společenské činnosti byl za naší MO pro rok 201 navržena za svou dlouholetou práci pro MO paní Jiřina Franková.

            V prosinci uspořádáme dle plánu na rozloučení s rokem 2012 Mikulášskou zábavu. Kdo má zájem o tuto akci, ať se přihlásí u svého úsekového důvěrníka nebo u paní Sztárkové a to proto, že je nutné nakoupit zboží pro občerstvení. Nezapomeňte si na tuto akci připravit balíčky na výměnu    

            Dále vám ještě nabídnu možnost navštívit divadlo Jiřího Myrona. Kdo má zájem, hlaste se o vstupenky paní Gewinerové.

           

V závěru roku budou ještě vyzvání někteří členové, aby zajistili budovu a zařízení budovy tak, aby v zimním období nedošlo k poškození společného majetku.

 

Sociální program v roce 2012, platný i pro rok 2013:

 

            Sociální program,schválený na roky 2012 a 2013 můžeme hodnotit kladně proto, že  všechny body programu jsou průběžně plněny.

           

 

Členská základna:

            Snižování členské základny je alarmující. Na začátku roku 2012 byl stav 141 členů,

k 30. 9. 12 to je 128. Pokud bude na dnešní schůzi přítomno 43 členů, tj. minimálně 1/3 členské základny, bude členská schůze usnášení schopná a mohou být  přijaty předložené dokumenty pro rok 2013 a to v případě, že bude pro návrhy více než polovina přítomných členů. V letošním roce se do našich řad za  9.  měsíců dosud přihlásilo 7 členů, zrušilo členství 13 členů  a bohužel opustili nás i 7 členů, kteří zemřeli.

 

Úsekoví důvěrníci:

            Velkou část práce se členy odvádějí úsekoví důvěrníci. Ukončením členství některých členů včetně úsekových důvěrníků, došlo k přesunu členů k jiným úsekovým důvěrníkům. Výbor a především ÚD, kteří mají na starosti mnoho členů přivítají ty z vás, kteří mají zájem pro organizaci v této funkci pracovat. Nebojte se, pro každého, kdo chce dělat něco navíc pro MO, bude vítán.

            ÚD,  kterých je nyní celkem 14, (odstoupily paní Bartošovičová a Noveková) jsou ti, kteří mají největší zásluhy na uskutečnění veškerých akcí, které v průběhu roku proběhnou. Jsou první, kteří se na vás obracejí s nabídkami na akce a jsou opět první, kteří tyto akce organizují a především zajišťují. Nejedná se pouze o zábavu, ale jedná se i úklid v budově, úklid v okolí budovy, zajišťují obsluhu při akcích a mnoho dalších potřebných prací. Jejich práce slouží k vaší spokojenosti v průběhu celého roku. Za to jim děkujeme.

 

           

USNESENÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE  KONANÉ  DNE  26. 10. 2012

 

Členská schůze bere na vědomí:

 

 1. Zprávu o činnosti MO STP za leden až září 2012
 2. Zprávu o hospodaření MO STP za leden – září 2012
 3. Zprávu revizní komise
 4. Zprávu mandátové komise

 

Členská schůze schvaluje:

 

 1. Plán práce na rok  2013
 2. Rozpočet  na  rok 2013
 3. Sociální program na roky 2013 a 2014
 4. Zprávu návrhové komise

 

Členská schůze ukládá:

 

 1. Všem členům:            vyhledávat možné sponzory

propagovat naší MO STP mezi občany, především mladými

získávat nové členy do naší MO STP

     

2.   Výboru MO:                      řídit se usnesením vyšších orgánu svazu

                                               dodržovat schválený plán práce na rok 2013           

                                               plnit schválený sociální program na roky 2013 a 2014

                                               nepřekročit plánovaný rozpočet na rok 2013 – mimo řešení havarijních stavů

 

Přílohy:

 

 • Plán práce na rok 2013
 • Rozpočet na rok 2013
 • Sociální program na roky 2013 a 2014
 • Pokladní zpráva
 • Revizní zpráva
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva návrhové komise
 • Presenční listina